Perkhidmatan Kami

Penukaran Nama Pemilik Cukai Taksiran

Penukaran Alamat Surat Menyurat Cukai Taksiran

Status Permohonan

Makluman

Apa itu Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I/J)? Mengikut Seksyen 160, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), (1) Apabila sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan dijual atau dipindah milik maka adalah menjadi kewajipan penjual atau pemindah milik dan pembeli atau penerima pindah milik dalam tempoh tiga bulan selepas jualan atau pindah milik itu memberi notis mengenainya kepada pihak berkuasa tempatan dalam Borang I dalam Jadual Pertama kepada Akta ini. (2) Apabila pemunya sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan mati, maka adalah menjadi kewajipan orang yang menjadi pemunyanya melalui warisan atau selainnya memberi notis mengenainya kepada pihak berkuasa tempatan dalam tempoh satu tahun selepas kematian itu dalam Borang J dalam Jadual Pertama kepada Akta ini. (3) Jika didapati gagal mengemaskini, boleh didenda tidak melebihih RM 2,000 atau penjara enam bulan atau kedua-duanya.

Pengumuman

Mulai 1 April 2023, semua permohonan penukaran nama pemilik / alamat surat menyurat hendaklah secara dalam talian.

Muat Turun

Manual Pengguna
Pendaftaran Pengguna Baru MP4
Permohonan Penukaran Nama Pemilik MP4